หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
CD012 30.00  1
CA001 1,999.00  1
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญ ปรับหลักสูตรเพิ่มชั่วโมงสอนบาลี
  โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญ ปรับหลักสูตรเพิ่มชั่วโมงสอนบาลี
  สำหรับสัดส่วนในการเพิ่มการสอนบาลี ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะแบ่งเป็นการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดให้มีการเรียนบาลี 120 ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดให้มีการเรียนบาลี 480 ชั่วโมง
  กรมศาสนาประกาศชื่อ ผู้ทำคุณประโยชน์พุทธศาสนา
  กรมศาสนาประกาศชื่อ ผู้ทำคุณประโยชน์พุทธศาสนา
  โดยผู้ได้รับประกาศยกย่องจะเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
  หน้าที่โดยพระธรรมวินัย
  หน้าที่โดยพระธรรมวินัย
  1.รักษาศีลให้บริสุทธิ์ โดยที่ต้องรักษาคือ จาตุปาริสุทธิศีล เช่น ปาฏิโมกขสังวรศีล อิทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล ปัจจยสันนิตศีล 2.ทำกิจวัตรต่างๆให้ครบถ้วน กล่าวคือ ข้อปฏิบัติที่ต้องทำเป็นประจำ
  บทบาทของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือประชาชน
  บทบาทของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือประชาชน
  ๑.ระดับเด็กวัด ครอบครัวที่ไม่รู้หนังสือ เมื่อมีเด็กชายอายุได้ ๗-๘ ปีก็นำไปถวายพระเจ้าอาวาสหรือพระผู้ใหญ่ในวัดใกล้บ้านให้เป็นเด็กวัด ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่รับใช้พระสงฆ์แล้ว ยังได้รับการศึกษาตามระดับอันเทียบได้กับระดับประถมศึกษา
  พระสงฆ์ในไทย
  พระสงฆ์ในไทย
  การบริหารคณะสงฆ์มีมาแล้วตั้งแต่พุทธกาล หลักที่ใช้คือ พระธรรมวินัย เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว เกิดความไม่เรียบร้อยขึ้น จึงได้มีการทำปฐมสังคายนาขึ้น ที่เมืองราชคฤห์
  พระสงฆ์
  พระสงฆ์
  ๑ การบวชโดยพระพุทธเจ้าประทานให้เอง เรียก "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" ๒การบวชด้วยการรับไตรสรณคมน์ เรียก "ติสรณคมนูปสัมปทา" ๓การบวชที่คณะสงฆ์ยอมรับเข้าหมู่โดยเอกฉันท์ เรียก "ญัตติจตุตถกรรมวาจาอุปสัมปทา" พระสงฆ์มี๒ประเภทคือ สมมติสงฆ์และอริยสงฆ์
   สมณศักดิ์
  สมณศักดิ์
  สมณศักดิ์ คือยศของพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทาน มีหลายชั้น แต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนด หรือ สมณศักดิ์ คือเครื่องราชสักการะที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงถวายแด่พระสงฆ์ผู้ทรงศีล
  ลูกศิษย์ลูกหาเฝ้าลุ้นอาการ
  ลูกศิษย์ลูกหาเฝ้าลุ้นอาการ "พ่อคูณ"
  ลูกศิษย์ลูกหาเฝ้าลุ้นอาการ "พ่อคูณ" กรณีพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เข้ารับการรักษาอาการอาพาธ เนื่องจากอาพาธติดเชื้อวัณโรคปอด ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา กรณีพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เข้ารับการรักษาอาการอาพาธ เนื่องจากอาพาธติดเชื้อวัณโรคปอด ตั้งแต่วันที่ 4 พ ...
  รำลึกละสังขาร 6 ปี หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม
  รำลึกละสังขาร 6 ปี หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม
  หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข" วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ละสังขารในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2548 จวบจนถึงวันนี้ครบ 6 ปีบริบูรณ์ ...
  เปิดรายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง พ.ศ.2554 ประโยคชั้น 1-2
  เปิดรายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง พ.ศ.2554 ประโยคชั้น 1-2
  1 พระภูมิพัฒน์ สิริวฑฺฒโน นูขุนทด วัด จักรวรรดิราชาวาส 2 สามเณรตะวัน ชนะพจน์ วัด จักรวรรดิราชาวาส 3 สามเณรอนุพงค์ อาทิตย์ตั้ง วัด จักรวรรดิราชาวาส
  เปิดรายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง พ.ศ.2554ประโยคชั้น ป.ธ. 3
  เปิดรายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง พ.ศ.2554ประโยคชั้น ป.ธ. 3
  1 พระชัยวุฒิ พุทฺธิวโร งามวงศ์กุล วัด จักรวรรดิราชาวาส 2 สามเณรสัมปชัญญ์ เกิดไทย วัด จักรวรรดิราชาวาส 3 สามเณรทศวรรษ แคงสันเทียะ วัด จักรวรรดิราชาวา
  เปิดรายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง พ.ศ.2554ประโยคชั้น ป.ธ. 4
  เปิดรายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง พ.ศ.2554ประโยคชั้น ป.ธ. 4
  1 สามเณรบุญมี บุญเนตร จักรวรรดิราชาวาส 2 สามเณรเอกอาทิตย์ ยันตะบุศย์ จักรวรรดิราชาวาส 3 สามเณรยุทธพิชัย ดวงโสภา จักรวรรดิราชาวาส
  เปิดรายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง พ.ศ.2554ประโยคชั้น ป.ธ. 5
  เปิดรายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง พ.ศ.2554ประโยคชั้น ป.ธ. 5
  1 สามเณรนวมินทร์ สาริบุตร จักรวรรดิราชาวาส 2 สามเณรอนุชิต ชูโรจน์ไชยพร ชนะสงคราม 3 สามเณรณัฐพล ภูเวียงแก้ว ชนะสงคราม
  เปิดรายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง พ.ศ.2554ประโยคชั้น ป.ธ. 6
  เปิดรายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง พ.ศ.2554ประโยคชั้น ป.ธ. 6
  1 พระมหาสาระสิทธิ์ รุจิธมฺโม เสฐียรโกเศศ เทพธิดาราม 2 พระมหาสุสาคร ฉนฺทสาโร โคใส เทพลีลา 3 พระมหาฉัตรชัย จนฺทสาโร นพพัลวรรณ เทพลีลา
  เปิดรายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง พ.ศ.2554ประโยคชั้น ป.ธ. 7
  เปิดรายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง พ.ศ.2554ประโยคชั้น ป.ธ. 7
  1 พระมหาวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ นาอุดม ชนะสงคราม 2 พระมหาปรีชา ฐิตธมฺโม สมบัติหิรัญ ชนะสงคราม 3 พระมหาอุกฤษ ปภสฺสโร จิตพิลา เทพธิดาราม

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved