หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน


ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  พระบูชา
  พระเหรียญ
  พระผง
  เครื่องราง
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  พระไสยา วัดบวรนิเวศวิหาร
  คอลัมน์ เดินสายไหว้พระพุทธ
  'วัดบวรนิเวศวิหาร' หรือที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกสั้นๆ ว่า วัดบวรฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ต้นถนนตะนาวและถนนเฟื่องนคร บางลพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ

  เป็นพระอารามหลวงที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประมุขสงฆ์สูงสุดของประเทศไทย

  ในอดีต วัดบวรนิเวศวิหาร ยังเป็นที่พำนักของพระภิกษุนาคหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายรูป และยังเป็นสถานที่พำนักระหว่างพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงผนวช รวมทั้งเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ สมเด็จพระ บรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งทรงผนวชอีกด้วย

  นอกจากนี้ วัดบวรฯ ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมวัดบวรฯ และมหาวิทยา- ลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ที่เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งพระปริยัติธรรมและปฏิบัติ

  รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะชั้นยอดที่น่าสนใจอย่างสูง

  วัดบวรนิเวศวิหาร แต่เดิมเป็นวัดใหม่อยู่ใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาส ต่อมา ได้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกัน โดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ในรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นใหม่

  วัดแห่งนี้ได้รับการทำนุบำรุง และสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆขึ้นจนเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง โดยเฉพาะในสมัยปลายรัชกาลที่ 3

  ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฏ ซึ่งผนวชเป็นพระภิกษุ อยู่วัดสมอราย หรือวัดราชาธิวาส เสด็จมาครอง เมื่อ พ.ศ.2375 ทำให้วัดนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ และเสริมสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมากมาย

  เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชาคณะเสด็จฯประทับที่วัดแห่งนี้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นหลายอย่าง

  พร้อมทั้งได้รับพระราชทานตำหนักจากรัชกาลที่ 3 ด้วย ในสมัยต่อมาวัดนี้ เป็นวัดที่ประทับของพระมหากษัตริย์ เมื่อทรงผนวชหลายพระองค์ เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทำให้วัดนี้ได้รับการทำนุบำรุงให้คงสภาพดีอยู่เสมอ

  ในปัจจุบันนี้ ศิลปกรรมโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในสภาพดีพอที่จะชมและศึกษาได้เป็นจำนวนไม่น้อย

  วัดบวรนิเวศฯ มีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานมากมาย อาทิ พระพุทธชินสีห์ หลวงพ่อดำ พระศรีศาสดา พระ นิรันตรายพระพุทธปัญญาอัคคะ เป็นต้น

  'พระไสยา' หรือ 'พระพุทธไสยาสน์' หรือพระเจ้าเข้านิพพาน เป็นอีกหนึ่ง พระพุทธรูปสำคัญ ประดิษฐานอยู่ที่มุขหลังวิหารพระศรีศาสดา

  พระไสยา เป็นพระพุทธรูปศิลาสมัยสุโขทัย มีขนาดความยาวตั้งแต่พระจุฬาถึงพระบาท 6 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว หรือ 132.95 นิ้ว พระรัศมียาว 9.84 นิ้ว

  สันนิษฐานเวลาการสร้างประมาณระหว่างพุทธศักราช 1800-1893 ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช ทรงจาริกไปยังเมืองเก่าภาคเหนือถึงสุโขทัย ได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานทิ้งร้างอยู่ ณ วัดพระพายหลวง เป็นพระพุทธรูปมีลักษณะงดงามมาก

  เมื่อเสด็จฯกลับจึงได้อัญเชิญลงมาไว้ยังพระวิหารในวัดบวรนิเวศวิหาร

  ต่อมา ได้นำพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส มาบรรจุไว้ใต้ฐาน

  ในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชันษา 97 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2553 วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ จะเปิดสถานที่สำคัญภายในวัดให้สาธุชนที่มาร่วมงานฉลองพระชันษา สมเด็จ พระสังฆราช ได้เข้าไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

  จึงไม่ควรพลาดที่จะได้เข้าไปกราบนมัสการ 'พระไสยา' เพื่อความเป็นสิริมงคล

  • Update : 10/5/2554
  © Copyright 2011 www.watbangwaek.com All rights reserved